Skip to main content
Croatian Election Study 2015: Post-election public opinion survey (SUF edition)
Version 1.0
University of Zagreb Faculty of Political Science, 2024, "Croatian Election Study 2015: Post-election public opinion survey (SUF edition)", https://doi.org/10.23669/VO50RW, CROSSDA, V1, UNF:6:EtnbdFrPnzk1/RpfK1ssGg== [fileUNF]
Dataset Metrics
3 Downloads
Table
Tree
Request Access
Edit File

This file has already been deleted (or replaced) in the current version. It may not be edited.

Restrict Files and Add Dataset Terms of Access

Restricting limits access to published files. You can add or edit Terms of Access for the dataset, and allow people to Request Access to restricted files.

Enable access request
Edit Embargo

The selected file or files have already been published. Contact an administrator to change the embargo date or reason of the file or files.

Delete Files

The file will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.


Select File(s)

Please select one or more files.

Share Dataset

Share this dataset on your favorite social media networks.

Dataset Citations

Citations for this dataset are retrieved from Crossref via DataCite using Make Data Count standards. For more information about dataset metrics, please refer to the User Guide.

Sorry, no citations were found.
Restricted Files Selected

The selected file(s) may not be downloaded because you have not been granted access.

You may request access to the restricted file(s) by clicking the Request Access button.

Download Options

The files selected are too large to download as a ZIP.

You can select individual files that are below the 953.7 MB download limit from the files table, or use the Data Access API for programmatic access to the files.

Select File(s)

Please select a file or files to be downloaded.

Restricted Files Selected

The restricted file(s) selected may not be downloaded because you have not been granted access.

Click Continue to download the files you have access to download.

Delete Dataset

Are you sure you want to delete this dataset and all of its files? You cannot undelete this dataset.

Delete Draft Version

Are you sure you want to delete this draft version? Files will be reverted to the most recently published version. You cannot undelete this draft.

Unpublished Dataset Private URL

Private URL can only be used with unpublished versions of datasets.

Unpublished Dataset Private URL

Are you sure you want to disable the Private URL? If you have shared the Private URL with others they will no longer be able to use it to access your unpublished dataset.

Delete Files

The file(s) will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.

Compute

This dataset contains restricted files you may not compute on because you have not been granted access.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession? The selected version(s) will no longer be viewable by the public.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession this dataset? It will no longer be viewable by the public.

Version Differences Details

Please select two versions to view the differences.

Version Differences Details
 
Version:
Last Updated:
Version:
Last Updated:
Select File(s)

Please select a file or files for access request.

Select File(s)

Embargoed files cannot be accessed. Please select an unembargoed file or files for your access request.

Edit Tags

Select existing file tags or create new tags to describe your files. Each file can have more than one tag.

Request Access

  You need to Sign Up or Log In to request access.

???file.mapData.unpublished.header???

???file.mapData.unpublished.message???

Dataset Terms

Please confirm and/or complete the information needed below in order to continue.

ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW


Dozvole

Dozvola za korištenje istraživačkih baza podataka

Korisnicima se dozvoljava korištenje podataka samo u znanstvene svrhe, što uključuje i korištenje podataka za izradu doktorskih disertacija, poslijediplomskih specijalističkih radova i diplomskih radova na razini diplomskih studija. Nije dozvoljeno korištenje u svrhu nastave, niti za završne radove na razini preddiplomskog studija.

Dozvola za korištenje popratne dokumentacije

Korištenje popratne dokumentacije dozvoljeno je sukladno uvjetima licence Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna.

Opći uvjeti korištenja podataka

Verzija 0.1 (03-2021)
Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti CROSSDA
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se prilikom preuzimanja skupova podataka koji zahtijevaju registraciju i identifikaciju korisnika. Ovi uvjeti ne primjenjuju se na skupove podataka koji su slobodno dostupni pod licencom CC BY 4.0.

Prije preuzimanja podataka korisnik treba izjaviti da je upoznat s dozvolama za korištenje podataka i ovim uvjetima korištenja te se mora obvezati da će skup podataka koristiti sukladno tim dozvolama i uvjetima.

Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (dalje u tekstu CROSSDA) ima pravo onemogućiti pristup podacima onim korisnicima koji prekrše uvjete te o tome obavijestiti korisnikovu matičnu organizaciju i druga nadležna tijela.

Dopuštenje za pristup podacima ograničeno je na konkretnog korisnika, odnosno nije prenosivo. Korisnik se obvezuje da podatke neće dati na uvid ili korištenje neovlaštenim osobama.

Korisnik se obvezuje osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka prilikom prijenosa, pohrane i korištenja. Nije dozvoljeno podatke prenositi putem neenkriptirane elektroničke pošte niti preko servisa za prijenos podataka koji nemaju ugrađene sigurnosne protokole za prijenos podataka.

Korisnik se obvezuje da će podatke koristiti u skladu s etičkim i profesionalnim standardima te da će poštivati relevantne zakone. Neće pokušavati pripisivati podatke određenim pojedinačnim slučajevima (tj. pojedincima, kućanstvima, ustanovama itd.), niti na bilo koji drugi način ugrožavati anonimnost sudionika.

Korisnik će prije korištenja podataka proučiti popratnu dokumentaciju, odnosno podatke će koristiti savjesno i informirano.

U vlastitim djelima korisnik će citirati korišteni skup podataka u skladu sa znanstvenim standardima uz obavezno navođenje DOI broja za skup podataka.

Korisnik će informirati arhiv CROSSDA o publikacijama koje objavi temeljem ovog skupa podataka te o svakom drugom korištenju podataka.

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za pogreške ili nedostatke u podacima. Korisnik se obvezuje obavijestiti arhiv CROSSDA o pogreškama i nedostacima koje otkrije u podacima.

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za rezultate i interpretacije koji proizlaze iz sekundarne upotrebe podataka.


ENGLISH VERSION

Licences

License to use research databases

Users are allowed to use the data for scientific purposes only, which includes using the data for doctoral theses, postgraduate specialist theses, and master’s theses. Users are not allowed to use the data for teaching purposes nor for bachelor's theses.

License to use supporting documentation

The use of supporting documentation is permitted under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

General Terms and Conditions for Data Use

Version 0.1 (03-2021)
Croatian Social Science Data Archive (CROSSDA)
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences

These Terms of Use apply when downloading datasets that require user registration and identification. These terms do not apply to datasets that are freely available under the CC BY 4.0 license.

Prior to downloading the data, the user should confirm that he or she is familiar with the permissions for data use and these Terms of Use, and must agree to use the dataset in accordance with these permits and conditions.

The Croatian Social Science Data Archive (hereinafter CROSSDA) has the right to deny access to those users who violate the conditions and to inform the user's parent organization and other competent authorities.

Permission to access the data is limited to a specific user, i.e. it is not transferable. The user agrees not to disclose or transfer the data to unauthorized persons.

The user pledges to ensure an appropriate level of data protection during transmission, storage and use. Data may not be transmitted via unencrypted e-mail or data services that do not have built-in security protocols.

The user undertakes to use the data in accordance with ethical and professional standards and to comply with the relevant laws. He or she will not attempt to attribute data to specific individual cases (i.e. individuals, households, institutions, etc.), nor in any other way compromise the anonymity of participants.

Before using the data, the user will study the accompanying documentation, i.e. he or she will use the data conscientiously and in an informed manner.

In their own works, the user will cite the dataset in accordance with scientific standards, with the obligatory indication of the DOI number for the dataset.

The user will inform the CROSSDA archive of the publications he or she publishes based on this dataset and of any other use of the data.

The original authors of the data and CROSSDA are not responsible for errors or omissions in the data. The user shall notify the CROSSDA archive of any errors and deficiencies detected in the data.

The original authors of the dataset and CROSSDA bear no responsibility for any results and interpretations arising from the secondary use of the data.

Terms of Access

Podatke mogu preuzeti samo registrirani korisnici koji su se obavezali da će podatke koristiti samo za dozvoljene svrhe te da će poštivati Opće uvjete korištenja podataka.


The data can be downloaded only by registered users who have agreed to use the data only for the permitted purposes, and who have agreed to respect the General Terms and Conditions for Data Use.

Preview Guestbook

Upon downloading files the guestbook asks for the following information.

Account Information

Package File Download

Use the Download URL in a Wget command or a download manager to download this package file. Download via web browser is not recommended. User Guide - Downloading a Dataverse Package via URL

https://data.crossda.hr/api/access/datafile/

Request Access

Please confirm and/or complete the information needed below in order to request access to files in this dataset.

ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW


Dozvole

Dozvola za korištenje istraživačkih baza podataka

Korisnicima se dozvoljava korištenje podataka samo u znanstvene svrhe, što uključuje i korištenje podataka za izradu doktorskih disertacija, poslijediplomskih specijalističkih radova i diplomskih radova na razini diplomskih studija. Nije dozvoljeno korištenje u svrhu nastave, niti za završne radove na razini preddiplomskog studija.

Dozvola za korištenje popratne dokumentacije

Korištenje popratne dokumentacije dozvoljeno je sukladno uvjetima licence Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna.

Opći uvjeti korištenja podataka

Verzija 0.1 (03-2021)
Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti CROSSDA
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se prilikom preuzimanja skupova podataka koji zahtijevaju registraciju i identifikaciju korisnika. Ovi uvjeti ne primjenjuju se na skupove podataka koji su slobodno dostupni pod licencom CC BY 4.0.

Prije preuzimanja podataka korisnik treba izjaviti da je upoznat s dozvolama za korištenje podataka i ovim uvjetima korištenja te se mora obvezati da će skup podataka koristiti sukladno tim dozvolama i uvjetima.

Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (dalje u tekstu CROSSDA) ima pravo onemogućiti pristup podacima onim korisnicima koji prekrše uvjete te o tome obavijestiti korisnikovu matičnu organizaciju i druga nadležna tijela.

Dopuštenje za pristup podacima ograničeno je na konkretnog korisnika, odnosno nije prenosivo. Korisnik se obvezuje da podatke neće dati na uvid ili korištenje neovlaštenim osobama.

Korisnik se obvezuje osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka prilikom prijenosa, pohrane i korištenja. Nije dozvoljeno podatke prenositi putem neenkriptirane elektroničke pošte niti preko servisa za prijenos podataka koji nemaju ugrađene sigurnosne protokole za prijenos podataka.

Korisnik se obvezuje da će podatke koristiti u skladu s etičkim i profesionalnim standardima te da će poštivati relevantne zakone. Neće pokušavati pripisivati podatke određenim pojedinačnim slučajevima (tj. pojedincima, kućanstvima, ustanovama itd.), niti na bilo koji drugi način ugrožavati anonimnost sudionika.

Korisnik će prije korištenja podataka proučiti popratnu dokumentaciju, odnosno podatke će koristiti savjesno i informirano.

U vlastitim djelima korisnik će citirati korišteni skup podataka u skladu sa znanstvenim standardima uz obavezno navođenje DOI broja za skup podataka.

Korisnik će informirati arhiv CROSSDA o publikacijama koje objavi temeljem ovog skupa podataka te o svakom drugom korištenju podataka.

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za pogreške ili nedostatke u podacima. Korisnik se obvezuje obavijestiti arhiv CROSSDA o pogreškama i nedostacima koje otkrije u podacima.

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za rezultate i interpretacije koji proizlaze iz sekundarne upotrebe podataka.


ENGLISH VERSION

Licences

License to use research databases

Users are allowed to use the data for scientific purposes only, which includes using the data for doctoral theses, postgraduate specialist theses, and master’s theses. Users are not allowed to use the data for teaching purposes nor for bachelor's theses.

License to use supporting documentation

The use of supporting documentation is permitted under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

General Terms and Conditions for Data Use

Version 0.1 (03-2021)
Croatian Social Science Data Archive (CROSSDA)
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences

These Terms of Use apply when downloading datasets that require user registration and identification. These terms do not apply to datasets that are freely available under the CC BY 4.0 license.

Prior to downloading the data, the user should confirm that he or she is familiar with the permissions for data use and these Terms of Use, and must agree to use the dataset in accordance with these permits and conditions.

The Croatian Social Science Data Archive (hereinafter CROSSDA) has the right to deny access to those users who violate the conditions and to inform the user's parent organization and other competent authorities.

Permission to access the data is limited to a specific user, i.e. it is not transferable. The user agrees not to disclose or transfer the data to unauthorized persons.

The user pledges to ensure an appropriate level of data protection during transmission, storage and use. Data may not be transmitted via unencrypted e-mail or data services that do not have built-in security protocols.

The user undertakes to use the data in accordance with ethical and professional standards and to comply with the relevant laws. He or she will not attempt to attribute data to specific individual cases (i.e. individuals, households, institutions, etc.), nor in any other way compromise the anonymity of participants.

Before using the data, the user will study the accompanying documentation, i.e. he or she will use the data conscientiously and in an informed manner.

In their own works, the user will cite the dataset in accordance with scientific standards, with the obligatory indication of the DOI number for the dataset.

The user will inform the CROSSDA archive of the publications he or she publishes based on this dataset and of any other use of the data.

The original authors of the data and CROSSDA are not responsible for errors or omissions in the data. The user shall notify the CROSSDA archive of any errors and deficiencies detected in the data.

The original authors of the dataset and CROSSDA bear no responsibility for any results and interpretations arising from the secondary use of the data.

Podatke mogu preuzeti samo registrirani korisnici koji su se obavezali da će podatke koristiti samo za dozvoljene svrhe te da će poštivati Opće uvjete korištenja podataka.


The data can be downloaded only by registered users who have agreed to use the data only for the permitted purposes, and who have agreed to respect the General Terms and Conditions for Data Use.

Compute Batch
Clear Batch
Dataset Dataset Persistent ID
Submit for Review

You will not be able to make changes to this dataset while it is in review.

Publish Dataset

Are you sure you want to republish this dataset?

Select if this is a minor or major version update.

Publish Dataset

This dataset cannot be published until Croatian Election Studies is published by its administrator.

Publish Dataset

This dataset cannot be published until Croatian Election Studies and University of Zagreb Faculty of Political Science are published.

Return to Author

Return this dataset to contributor for modification.

Contact CROSSDA Support

CROSSDA Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =